× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Au început recrutările pentru învățământul postliceal al IGPR

Actualitatea de Teleorman • 19-10-2023, 14:00:53 • 96 vizualizari
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. . II/13129 din 16.10.2023 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne;

Inspectoratul de Politie Judeţean Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71-73, jud. Teleorman, prin intermediul Serviciului resurse umane, desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, învăţământ cu frecvenţă, pentru următoarele instituții de învățământ:

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie “VASILE LASCĂR” – Câmpina;

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” – Cluj-Napoca;

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Precizări privind condițiile și criteriile pentru participarea la concursurile de admitere

Pentru a participa la concursurile de admitere, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

De asemenea candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă:

a) inexistenţei tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implementate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B;

Candidații care au fost declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „ ADMIS” dacă urmare a verificărilor desfăşurate ulterior admiterii se constată că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizat în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024 trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de domiciliul/reşedinţă înscris/ă în cartea de identitate şi de unitatea de învăţământ pentru care optează;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi “Apt psihologic”, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

f) să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie şi consimţământul informat, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

g) să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

h) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se realizează în raport de locul de domiciliul/reşedinţă înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea pentru care optează candidaţi, conform ofertei educaţionale.

Candidaţii au obligaţia de a consulta periodic site-ul de internet al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman la adresa https://tr.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-Admitere, cu scopul de a se informa cu privire la date de interes privind procesul de admitere.

Precizări privind depunerea documentelor

ATENŢIE !

• Completarea documentelor se va face cu majuscule, cu cerneală/pastă albastră;

• Întocmirea autobiografiei se va realiza olograf, cu cerneală/pastă albastră;

• CV-ul model comun european va fi tehnoredactat;

NOTĂ: Candidaţii vor completa toate câmpurile formularelor, asumându-şi răspunderea pentru corectitudinea şi exactitatea datelor furnizate.

Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil cu pixul/stiloul, se semnează, se datează, apoi se scanează în format pdf, şi se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@tr.politiaromana.ro, în perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Cererile de înscriere transmise după data de 05.11.2023 nu se iau în considerare.

După primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare completează pe aceasta codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs şi centrul zonal la care candidaţii sunt arondaţi. Cererea-tip completată cu elementele menţionate anterior se scanează de persoana cu sarcini de recrutare şi se comunică candidaţilor la adresa de e-mail indicată de aceştia, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, intrarea din str. Libertăţii (poarta auto), documentele solicitate în prezentul anunţ până la data de 24 noiembrie 2023, cu condiţia ca cererea de înscriere să fie depusă la adresa de e-mail resurseumane@tr.politiaromana.ro, în perioada menţionată anterior, respectiv 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, după următorul program: până la data de 24.11.2023, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00- 14:00.

ATENŢIE! Candidaţii vor depune dosarul de recrutare în volum complet, doar după ce le-a fost comunicat pe adresa de e-mail codul unic de identificare. Candidaţii vor aduce la dosarul de recrutare şi cererea de înscriere, în original.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

Pentru completarea dosarului până la data de 24 noiembrie 2023, va fi depus un dosar plic din carton cu următoarele documente:

1 – Cererea de înscriere;

2 – Curriculum vitae model comun european – tehnoredactat (se poate descarca de pe site-ul IPJ Teleorman, document anexat la prezentul anunţ);

3 – Documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: diplomă de bacalaureat/diplomă echivalentă cu aceasta, ale foaie matricolă sau adeverinţă care atestă promovarea examenului de bacalaureat (se va menţiona pe aceasta notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) şi foaia matricolă, pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii.

Documentele vor fi prezentate în original, în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea certificării. Aceste documente pot fi depuse şi în copie legalizată.

Candidaţiii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a) atestatul de recunoştere a studiilor emis de catre direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în copie, certificată cu originalul de către funcţionarul competent; se acceptă şi copie legalizată;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

4 – declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (se descarcă de pe site-ul IPJ Teleorman, document anexat la prezentul anunţ);

5 – actul de identitate şi, dacă este cazul, carnetul de muncă/ certificatul stagiului de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, livretul militar;

6 – certificat de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecarui copil, certificat de căsătorie, precum şi, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă ori schimbarea numelui;

7 – Autobiografia (se va scrie de mână personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform îndrumarului anexat prezentului anunț);

8 – Tabelul nominal cu rudele candidatului (se descarcă de pe site-ul IPJ Teleorman, document anexat la prezentul anunţ);

9 – Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământul expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabiliatate, depus de candidat)

10 – Caracterizarea de la ultima instituţie de învăţământ absolvită sau ultimul loc de muncă, (SEMNATĂ DE CONDUCATORUL UNITATII, ÎNREGISTRATĂ ŞI ŞTAMPILATĂ), în original;

11 – avizul psihologic – va fi introdus la dosar de către structura de resurse umane;

12 – o fotografie color 9/12 cm, pe suport de hârtie (în ţinută civilă) având menţionate pe verso, cu majuscule, următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal;

13 – Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (se descarcă de pe site-ul IPJ Teleorman, document anexat la prezentul anunţ);

14 – Consimtământul informat al candidatului (se descarcă de pe site-ul IPJ Teleorman, document anexat la prezentul anunţ).

15 – permis de conducere, categoria B, unde este cazul;

16 – alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/ inspectoratele beneficiare.

Candidaţii se vor prezenta în vederea înscrierii cu documentele mai sus menţionate, în original, pentru certificarea conformităţii. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

Candidaţii pot opta pentru una din cele două instituţii de învăţământ din prezentul anunţ.

Suplimentar documentelor menţionate mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Examinarea medicală se realizează conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020.

Adeverinţa medicală se completează de medicul de familie, iar consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare.

Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii declaraţi „INAPT” cu privire la încetarea activităţilor de recrutare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 24 noiembrie 2023, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare. Tabelul privind candidații programați la testare, data, ora și locația examinării, precum și rezultatele testării vor fi postate pe site- ul I.P.J. Teleorman la adresa https://tr.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-Admitere.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Detalii privind Admiterea 2023, probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ şi pe site-ul unităţi de recrutare.

Precizări privind conţinutul şi desfăşurarea concursului de admitere

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele mai sus-menţionate.

Proba eliminatorie de evaluare a performaţelor fizice se suţine în centrele zonale de selecţie potrivit arondării (componenţa centrelor zonale reprezintă anexă la prezentul anunţ).

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7 – 13 decembrie 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării.

Repartizarea în vederea susţinerii probei de evaluare a performaţelor fizice se realizează de către unitatea de învăţământ pentru care au optat candidaţii, iar planificarea pentru susţinerea probei prin centrul zonal de selecţie la care sunt arondaţi aceştia.

La proba de evaluare a performanţei fizice nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.

Rezultatele obţinute la proba de evaluare a performanţei fizice se transmit unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, precum şi unităţilor de recrutare.

Repartizarea, planificarea şi rezultatele obţinute sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, precum şi al centrelor zonale de selecţie.

Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, candidaţilor li se asigură gratuit, asistenţă medicală.

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă, cuprinde:

a) subiecte din disciplinele: limba română – 40% şi limbă străină – 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%.

La punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se publică pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor se realizează în spaţii destinate exclusiv acesteia, pe timpul desfăşurării probei. Accesul candidaților în sala de concurs este permis cu cel mult o oră înainte de începerea probei, fără a avea asupra lor cărți, caiete, notițe, genți, aparatură electronică, telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare sau materiale conținând informații ce pot fi utilizate în soluționarea subiectelor.

Rezultatele obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe site-ul oficial al unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.

Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ centralizează rezultatele de la probele de concurs, calculează media aritmetică pentru candidații declarați promovat, afișează lista provizorie în ordinea descrescătoare a notelor finale și o postează pe site-ul unității de învățământ.

Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;

b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;

f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute mai sus, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaţilor se afişează pe site-ul fiecărei unităţi de învăţământ.

În vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaport valabile, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.

Contestaţiile se formulează prin completarea unei cereri care cuprinde: numele şi prenumele candidatului, codul unic de identificare, unitatea de recrutare, ce anume se contestă (rezultatul testului scris, înscrierea eronată sau clasificarea greşită), data, ora transmiterii contestaţiei şi semnătura.

Contestaţiile se transmit în nume personal, în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor la proba de verificare a cunoştinţelor, după care acestea se transmit, de îndată, spre soluţionare, comisiilor de soluţionare a contestaţiilor competente. Contestaţiile transmise după termen se soluţionează la nivelul unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor referitoare la soluţionarea petiţiilor.

Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor se afişează pe site-ul fiecărei unităţi de învăţământ.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024.

Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul M.AI. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Unitățile de învățământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 02 februarie 2024.

Precizări privind recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau a copiilor polițiștilor decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I, în anul I de studii postliceale/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, respectiv în întreţinerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copilul minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U –M.A.I cererea scrisă adresată ministrului afacerilor interne, propunerea privind înmatricularea solicitantului şi documentaţia care fundamentează aceasta, în copie.

Unitatea de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înamtriculare aprobată, va constitui dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţiile de mai sus. Dosarul de recrutare va fi transmis instituţiei de învăţământ pentru care optează solicitantul şi conţine:

a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I;

b) adeverinţă care să ateste faptul că solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 ani (persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014, cu modificările şi completările ulterioare);

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;

d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, în fotocopie;

e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie

Unităţile de recrutare vor inventaria informările privind soluţionările anterioare transmise de către D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. li informează candidaţii în legătură cu rezervarea locurilor din prezenta sesiune la instituţiile de învăţământ pentru care au optat, în situaţia îndeplinirii, în continuare, a condiţiilor şi criteriilor de recrutare.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri “rezervat pentru beneficiarii Ordinului M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat conform informărilor primite.

Alte precizări:

Activitatea de recrutare încetează în situaţiile în care candidatul încearcă sau fraudează prin orice mijloace activitatea de recrutare şi selecţie, nu depune în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet şi nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie.

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului scolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea la termenul stabilit a diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 – 14:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0247/407111.

ATENŢIE! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de admitere la unităţile de învăţământ pentru care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman realizează activitatea de recrutare în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii la adresa https://tr.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-Admitere, prin urmare candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la toate informaţiile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Au început recrutările pentru învățământul postliceal al IGPR appeared first on Actualitatea de Teleorman.

 
 
Continuare pe Actualitatea de Teleorman » Articole Actualitatea de Teleorman »
 
început Recrutările Pentru învățământul Postliceal