× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 23-11-2023, 10:00:26 • 39 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1- Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 28.11.2023, ora 14.00, în format mixt, prin prezență fizică în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria și prin prezență în sistem de video-conferință.

Art.2-(1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3- Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art.4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art.5 -Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 28.11.2023.

Art.6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți fazei de proiectare PTh+DE/PAC (DTAC) pentru obiectivul de investiții ,,Coridor de mobilitate urbană integrată – strada Libertății – strada Doctor Stâncă’’ în Municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cheltuielilor, actualizate, ale UAT Municipiul Alexandria pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ – LOTIZAREA, SISTEMATIZAREA VERTICALĂ, ASIGURAREA ACCESELOR AUTO ȘI PIETONALE, UTILITĂȚI, ILUMINAT PUBLIC, ÎN CT ZONĂ, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE NZEB PLUS PENTRU TINERI.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 60/25.11.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe raza municipiului Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenței grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, județul Teleorman.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi a numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special pentru aplicarea unor prevederi

ale Legii nr. 296/2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL.

-Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unui imobil, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. 1 Mai, nr. 107.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona Bl. I1, CV 71, nr.115C, numar cadastral 23913.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate pe strada Dunării, zona Bl. L5, Lot 1 număr cadastral 23873 și Lot 2 număr cadastral 23874.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32472, situat în str. Dunării, intersecție cu str. Libertății.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în anul 2024.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 2024.

-Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 23, situată în blocul F, str. Ion Creangă, municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică.

-Proiect de hotărâre cu privire la atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri din municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Aleea Gladiolelor, cu nr. cadastral 25963.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34250, situat în str. Dunării, zona bloc 406.

-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a spaţiului comercial, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piaţa

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE