× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 18-08-2023, 10:00:22 • 21 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

– prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 22.08.2023, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, prin prezență fizică.

Art. 2 – (1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art. 4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 5 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 22.08.2023.

Art. 6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din municipiul Alexandria în perioada mai-august 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, pentru a vota favorabil aprobarea Strategiei de tarife în scenariul “cu proiect”, pentru perioada 2023-2052, ce va fi aplicată de S.C. APA SERV S.A., Operator Unic în județul Teleorman.

– Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui autobuz electric Granton pentru transportul urban, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA.

– Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a spațiului, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.11.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 361 din 31.10.2019, privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor și a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiulu

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE