× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 16-01-2024, 10:00:23 • 38 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară

Primarul municipiului Alexandria având in vedere:

-prevederile art. 134, alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare ,

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art.196, alin (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare, Primarul municipiului Alexandria

DISPUNE:

Art. 1 -Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară, pentru data de 19.01.2024, ora 12.00, în format mixt, prin prezență fizică în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria și prin prezență în sistem de video-conferință.

Art. 2. -Proiectul ordinii de zi al ședintei este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroului Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la rubrica „proiecte de hotărâri’ în format electronic.

Art. 4. -Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 19.01.2024.

Art. 5. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria , prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2720/21.12.2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2730/22.12.2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți, pentru anul 2024.

– Proiect de hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2024-2025.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal, precum și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2024.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2024.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 40/28.02.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația Ridică-te și Umblă în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități specifice persoanelor cu dizabilități.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea desfășurării concursului „Mândru de România”, în Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Unitătile de Învăţământ Gimnazial si Liceal din Alexandria, în vederea realizării în comun a unor activitati educative extrașcolare în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “24 Ianuarie 2024” în municipiu

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE