× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 20-09-2023, 10:00:19 • 62 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

-prevederile art. II din OUG nr. 61/31.04.2020 privind completarea Legii cadru a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1- (1)Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 25.09.2023, ora 14.00, în format mixt, prin prezență fizică în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria și prin prezență în sistem de video-conferință.

(2)În situația în care, din motive tehnice, unii dintre consilieri nu pot participa la ședință în sistem de video-conferință, aceștia se vor prezenta până la ora 14.00 în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria.

Art.2-(1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3- Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art.4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 25.09.2023.

Art.6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotărâre cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate evenimentului ,, Tradițiile și gusturile Toamnei” 2023, în cadrul proiectelor “ Tu știi ce mănânci?’’ și “ Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă’’ .

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “ Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice 2023” în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Deființare clădire C4 – Centrala termică de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica’’ în Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Deființare clădire C5 – Magazie de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica’’ în Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de circulație în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a documentației tehnico-economice pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020”, a valorii proiectului, a cofinanțării proiectului, a garantării împrumutului ce va fi contractat de Operatorul Regional S.C. Apa Serv S.A. Alexandria pentru acest proiect.

– Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba Studiul de Fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020”.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 123 din 17 decembrie 2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru staționare taxi și aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului de toaletare al arborilor și arbuștilor de pe domeniul public al municipiului Alexandria la nivelul serviciului public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1 .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445 .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 20484, situat în str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 6.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona Bl. I1, CV 71, nr.115C, numar cadastral 23913.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32470, situat în str. Dunării intersecție cu str. Fabricii.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31665, situat în str. Dunării, Zona bloc 401.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32472, situat în str. Dunării, intersecție cu str. Libertății.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34256, situat în str. Dunării, zona bloc L31.

– Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui teren, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către unități de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, a centralelor termice și a instalațiilor aferente aflate în incinta acestora, ce aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 5, ap. 17, strada Ion Creangă, zona Modern.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2024 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2024 din municipiul Alexandria și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru întocmirea listei de priorități.

– Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 4 situată în blocul P9, str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 15 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

– Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoare

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE